A partir d’ara tots els tràmits al Registre de Cooperatives només es podran fer electrònicament

9 de maig de 2024

Des del 9 de novembre de 2024 els tràmits al Registre de cooperatives NOMÉS s’acceptaran electrònicament i, en el cas de documents notarials, les cooperatives han de demanar-los en format electrònic amb CSV.

Des de fa un any, del 9 de novembre del 2023, tenim un nou escenari jurídic-notarial amb relació a l’emissió de les còpies autoritzades notarials, arran de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstant, per tal de facilitar la gestió del canvi es va preveure un termini transitori, que finalitza el 9 de maig de 2024, durant el qual el Registre de Cooperatives i el de Societats Laborals ha estat acceptant la presentació d’escriptures públiques en suport paper. A partir del dia 9 de maig de 2024 no s’acceptaran escriptures públiques que no siguin electròniques amb el codi segur de verificació (CSV).

Finalment!

La plena tramitació digital era una possibilitat molt esperada. Finalment, les cooperatives ja poden tramitar al 100% electrònicament els procediments que requereixen escriptures públiques, sense necessitat de desplaçament per la digitalització per una persona funcionària del Registre de Cooperatives, com s’havia de fer abans d’aquest canvi.

Per quins acords cal anar a la notaria?

Els acords en què cal escriptura notarial per fes la inscripció al Registre són els següents:

  • Constitució de la societat
  • Modificació dels estatuts
  • Canvi de domicili que comporti canvi de municipi
  • Fusió pròpia o per absorció i escissió
  • Acord de dissolució de la cooperativa i nomenament de l’òrgan de liquidació i dissolució de la societat
  • Acord de transformació de la cooperativa en qualsevol altra entitat o classe de cooperativa
  • Nomenament o cessament de persones membres de la direcció
  • Atorgament de poders i delegacions de facultats, i també les seves modificacions, la revocació i la substitució
  • Constitució i altres supòsits assenyalats als apartats anteriors en la mesura que siguin d’aplicació a les federacions de cooperatives, les confederacions i grups cooperatius
  • Els convenis intercooperatius regulats a l’article 141 de la Llei 12/2015

Nou sistema i obligació legal

El Registre de Cooperatives, a través del CSV,  a la seu electrònica notarial pot accedir amb caràcter permanent a la verificació de l’autenticitat i la integritat de la còpia electrònica autoritzada del document notarial (Escriptura Pública autoritzada).

Les cooperatives, en la seva condició de persones jurídiques tenen l’obligació de tramitar electrònicament davant de les Administracions Públiques, d’acord amb la Llei 39/2015 (article 14).

Cal demanar-ho

Els notaris no emeten electrònicament amb CSV si no se’ls ho demana de forma expressa. Les cooperatives, doncs, han de demanar explícitament les escriptures electròniques amb CSV i, si cal, indicar que en un altre format no seran vàlides per a la tramitació d’inscripció davant del Registre.

Per saber-ne més

Categories: Etiquetes: , ,