Mapatge i diagnosi

Creem eines d’observació, diagnosi i recerca de l’economia social i solidària del territori, i així poder identificar aspectes estratègics clau.


Fem accions com:

  • Taules Territorials: trobades obertes a la participació de totes aquelles persones interessades en la intercooperació i l’economia social i solidària al nostre territori, el Barcelonès Nord
  • Elaborar propostes de millora per al sector.
  • Identificar agents. Generar bases de dades i recursos/eines de visibilització, així com l’elaborar i actualitzar anualment un catàleg de bones pràctiques
  • Organitzar jornades per visibilitzar experiències, sectorials o d’interès i assistència a fires/esdeveniments.

Materials i accions realitzades en l’àmbit del Mapatge i Diagnosi: