Guia per transformar una associació en cooperativa

La llei preveu la possibilitat de transformar una associació en cooperativa. A continuació s’exposa per què pot ser interessant i s’expliquen els passos que calen per fer-ho. Aquest text és un complement a l’assessorament gratuït que us pot donar el personal tècnic de l’ateneu.

Guia en procés d’elaboració


Per què passar d’associació a cooperativa?

Quan el projecte es preocupa del sosteniment de les persones que contribueixen al seu desenvolupament, o quan l’activitat socioeconòmica del projecte n’és l’eix primordial, la fórmula jurídica més adequada és la cooperativa. Si l’acció principal del projecte és una activitat econòmica i/o els membres de la iniciativa volen treballar de manera remunerada, cal plantejar-se la transformació.

Les cooperatives són empreses, estan concebudes per realitzar activitat socioeconòmica. Així permeten definir i diferenciar el grau de responsabilitat dels socis i de la cooperativa, i les persones sòcies estan més protegides. La legislació sobre associacions no preveu la responsabilitat del soci per les activitats econòmiques que pugui dur a terme l’associació, el què podria donar a lloc a la imputació de responsabilitat als socis per les activitats econòmiques realitzades a través de l’associació.

Es defineixen millor les obligacions i els drets de les persones sòcies: al ser una entitat pensada per poder dur a terme activitat econòmica, és més fàcil delimitar i definir els drets i responsabilitats entorn aquesta activitat.

 • Les cooperatives gaudeixen d’un règim fiscal propi: són fiscalment protegides i gaudeixen de diversos avantatges i bonificacions, per exemple en l’Impost sobre Societats, l’ITP-AJD, entre altres.
 • Ajudes i subvencions: la Generalitat de Catalunya, i altres institucions públiques i privades, obre diverses convocatòries d’ajuts (incorporació de persones sòcies, capitalització de la cooperativa, finançament i altres iniciatives) per fomentar les empreses cooperatives.
 • Capitalització del 100% de l’atur: Tant els socis i sòcies fundadors com els que s’incorporen posteriorment a una cooperativa de treball poden sol·licitar l’import íntegre de la prestació per desocupació per aportar-lo com a capital social a través de l’anomenada capitalització de l’atur.
 • Gran capacitat d’autoregulació: Les persones sòcies gaudeixen d’un ampli marge de decisió sobre les condicions laborals, l’organització i el funcionament de la cooperativa. Tenen una relació societària amb la cooperativa i gaudeixen de llibertat per fixar horaris, retribucions, vacances, excedències, règim disciplinari, etc.
 • Elecció del règim de la Seguretat Social: les cooperatives poden triar a quin règim donen d’alta els socis, si al règim general o al règim especial de treballadors autònoms.
 • Suport en acompanyament i formacions per part dels Ateneus Cooperatius. En concret, també, per a transformacions d’associacions a cooperatives.

Passos a seguir

1. Convocar els socis en una assemblea general extraordinària per aprovar la transformació de l’associació a cooperativa.

L’acord ha de contenir els següents aspectes:

 • Balanç de l’associació, tancat el dia anterior a l’acord i l’informe de l’auditor de comptes sobre el balanç, si s’escau.
 • Destitució de la Junta directiva i dels poders vigents.
 • Nomenament del Consell Rector de la cooperativa.
 • Definició de la participació dels socis: s’han d’assignar participacions socials als socis en funció de la seva aportació:
 • Aportació econòmica en el moment de la transformació.
 • Aportació no econòmica que es pot determinar per mitjà del balanç de transformació. Cal un informe del consell rector que valori l’aportació o bé d’un expert independent.
 • Aprovació dels nous estatuts que regiran la cooperativa. S’haurà de demanar la certificació de denominació social per la cooperativa al Registre de Cooperatives.
 • En el cas de les societats de capital cal que l’acord expressi si hi ha algun soci o sòcia que vol exercir el seu dret de separació i no vol participar de la nova societat.

2. Elevar a públic l’escriptura de transformació davant del notari amb tota la documentació anterior.

3. Liquidar l’escriptura davant de l’oficina liquidadora de tributs.

4. Inscripció de l’escriptura al Registre de cooperatives, pagant la taxa corresponent. S’ha de fer en un termini de sis mesos des de l’acord notarial.

5. Comunica-ho a l’Agència Tributària, un cop s’ha inscrit definitivament al Registre de cooperatives, i sol·licitar el nou NIF.

Per elaborar aquesta guia s’han fet servir aquestes fonts d’informació


Preguntes Freqüents


Enllaços


Si voleu transformar una associació en cooperativa podeu sol·licitar assessorament i acompanyament gratuït de l’itinerari de Transformació i relleu de l’AteneuBNord.