Guia: què és una cooperativa?

Una cooperativa pot fer les mateixes activitats que qualsevol altra empresa però amb uns principis i objectius diferents basats en la gestió democràtica. Tal com descriu l’Aliança Cooperativa Internacional, una cooperativa és “una associació autònoma de persones que s’han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, a través d’una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica”. L’Ateneu cooperatiu acompanya gratuïtament a les persones que volen crear cooperatives o consolidar l’activitat de cooperatives existents.

Guia en procés d’elaboració


Per què cooperativa?

Una cooperativa és la millor eina per a crear un projecte col·lectiu amb activitat econòmica, social i/o cultural. Una empresa social basada en els principis democràtics i on les persones sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats de l’activitat realitzada.

Fomenta els valors cooperatius del suport i respecte mutu, la solidaritat, el compromís social, la democràcia, la transparència, la responsabilitat i el treball col·lectiu, la igualtat i l’equitat.

Promou la dignitat i la satisfacció dels qui la constitueixen, així com la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del projecte.

L’educació,la formació, l’aprenentatge i el creixement personal i col·lectiu, el desenvolupament sostenible de la comunitat són principis bàsics pel desenvolupament d’una cooperativa.

Qualsevol activitat econòmica potser cooperativitzada: la producció, la distribució o la comercialització de productes i serveis; el consum o l’estalvi tot és susceptible de ser autogestionat!

La intercooperació entre cooperatives i amb entitats locals, per enfortir una xarxa del moviment cooperatiu i de l’economia solidària és la raó de ser de les cooperatives.

Una persona, un vot. Les decisions es prenen en assemblea general dels i les sòcies, el vot de cada persona té el mateix valor, amb independència del capital aportat. La cooperativa estableix els seus mecanismes de decisió essencials, té el control democràtic.

La participació econòmica i la gestió democràtica garanteix la propietat col·lectiva dels mitjans de la cooperativa i dels recursos generats.

La responsabilitat és limitada a les aportacions subscrites de les persones sòcies, sempre que no hi hagi negligència en les funcions encomanades.

Les cooperatives són estructures econòmiques autònomes, formades per dues o més persones, que poden ser sòcies de treball, de consum o de serveis, en funció de l’activitat de la cooperativa.


Tipus de cooperatives

Existeixen molts tipus de cooperatives segons l’objecte i la finalitat de l’activitat cooperativitzada.

Treball: Associen tres persones físiques que, mitjançant el seu treball, es proposen produir béns o prestar serveis per a terceres persones. Exemple: Capfoguer
[es podria obrir un desplegable amb més info sobre les coopes de treball, quan la tinguem redactada?]

Per saber-ne més (1) (2)

Serveis: Associen persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques, professionals o artistes amb la finalitat d’adquirir conjuntament subministraments i serveis o d’emprendre operacions destinades a la millora econòmica i tècnica.

Ensenyament: Tenen com a finalitat organitzar qualsevol mena d’activitat escolar o docent. Poden estar formades per la lliure associació de pares, mares, alumnat i docents.

Per saber-ne més (1) (2)

Consumidores i usuàries: La finalitat de les sòcies és consumir productes o serveis.
Sempre que el nombre de persones sòcies no sigui superior a 10 es pot utilitzar el procediment exprés de constitució. Exemple: Som Mobilitat

Per saber-ne més.

Habitatge: Promouen l’accés a l’habitatge de les persones que en són sòcies, amb voluntat d’oferir preus assequibles i diverses opcions d’adquisició: propietat, dret d’ús, etc.

Per saber-ne més.

Agràries: Associen titulars d’explotacions agràries per tal de gestionar en comú la seva producció, la maquinària, i la transformació i venda de la seva producció.

Integrals: Quan integren, en una única cooperativa, finalitats diferents, per exemple, treball i consum.


Si esteu posant pensant en crear una cooperativa podeu sol·licitar assessorament i acompanyament gratuït de l’itinerari de Creació de l’AteneuBNord.