Guia per crear una associació

L’associació és una forma jurídica que pot ser adequada per molts projectes col·lectius. A més és està prevista legalment la seva transformació en cooperativa, pel que també pot ser un punt de partida per un projecte socioeconòmic sense afany de lucre. A continuació s’expliquen els passos que cal fer per crear una associació. Aquest text és un complement a l’assessorament gratuït que us pot donar el personal tècnic de l’ateneu.


Què és una associació?

Una associació és una “entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per complir una finalitat d’interès general o particular, a través de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit” (Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil Català)

S’organitza democràticament, per tal d’assolir un objectiu comú mitjançant la realització d’activitats col·lectives. (CRAJ, 2016)

A Catalunya, les associacions estan regulades per la llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.


Passos per constituir una associació

1. Redactar l’acta fundacional de l’associació. Es reuneixen totes les persones sòcies fundadores i redacten aquest document privat on consti:

 • El dia, hora i lloc de la reunió on es va decidir constituir l’associació.
 • Les dades dels socis i sòcies fundadores, el nom de l’entitat i els estatuts d’aquesta.
 • La composició de la primera Junta Directiva, que també haurà d’estar formada per persones sòcies de l’entitat i amb un mínim de tres membres.

2. Redactar els estatuts de l’associació. Els estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació, han de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació. La Generalitat facilita un model, amb un contingut de mínims que es pot ampliar i adaptar a les necessitats de cada projecte.

El text dels estatuts preval com a norma interna per a l’entitat i en allò no previst pels estatuts caldrà anar a la norma d’associacions vigent. En el cas de Catalunya, existeix regulació autonòmica i es troba en la llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones jurídiques.

3. Inscriure l’associació en el Registre. Totes les associacions de règim general s’inscriuen en el Registre general de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. Les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i professionals (sindicats i patronals), s’inscriuen en els seus registres específics.
Una vegada l’acta i els estatuts estan signats pels socis i sòcies fundadores i en l’acta hi consti la composició de la primera Junta Directiva, es presenta la mateixa juntament amb la sol•licitud d’inscripció i el justificant del pagament de les taxes de Registre.

4. Sol·licitud NIF Hisenda. Cal sol·licitar un NIF provisional omplint un model 036, que es descarrega del web d’Hisenda – una vegada l’associació ja està inscrita en el registre, i ja es pot operar en el tràfic mercantil. Quan el Registre confirmi la inscripció definitiva de l’associació, es podrà demanar a Hisenda el NIF definitiu omplint un nou model 036.


Preguntes freqüents

Quines són les obligacions d’una associació? L’entitat haurà de dur llibre d’actes, de socis/es, de voluntaris/es (si l’entitat en té) i llibre de caixeta. Si l’entitat té activitat econòmica i rep subvencions caldrà dur un programa de comptabilitat.

Una associació pot dur a terme activitat econòmica? Pot dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a la seva finalitat, si els rendiments que es deriven es destinen exclusivament al compliment d’aquesta.

Els càrrecs són remunerats? Les persones membres de la junta directiva d’una associació exerceixen els seus càrrecs de forma gratuïta, des del voluntariat. En cas que algun càrrec de l’òrgan exerceixi tasques diferents a les del càrrec, podrà ser remunerat sempre i quan s’estableixi una relació laboral. Com a màxim podran ser remunerades la meitat de les persones membres de l’òrgan de govern

Una associació té obligacions fiscals? si l’entitat té activitat econòmica, caldrà donar-se d’alta en el IAE i, si factura, haurà de presentar IVA (excepte en el cas que es demani exempció) i IS.

La responsabilitat és limitada, com en una cooperativa? No, la responsabilitat és imputable a diverses persones, té caràcter solidari, és a dir que responen totes les membres de l’òrgan de govern.

Per saber-ne més.


Transformar una associació o una SL en una cooperativa


Per què passar d’associació a cooperativa?

Quan el projecte es preocupa del sosteniment de les persones que contribueixen al seu desenvolupament, o quan l’activitat socioeconòmica del projecte n’és l’eix primordial, la fórmula jurídica més adequada és la cooperativa. Si l’acció principal del projecte és una activitat econòmica i/o els membres de la iniciativa volen treballar de manera remunerada, cal plantejar-se la transformació.

Les cooperatives són empreses, estan concebudes per realitzar activitat socioeconòmica. Així permeten definir i diferenciar el grau de responsabilitat dels socis i de la cooperativa, i les persones sòcies estan més protegides. La legislació sobre associacions no preveu la responsabilitat del soci per les activitats econòmiques que pugui dur a terme l’associació, el què podria donar a lloc a la imputació de responsabilitat als socis per les activitats econòmiques realitzades a través de l’associació.

Es defineixen millor les obligacions i els drets de les persones sòcies: al ser una entitat pensada per poder dur a terme activitat econòmica, és més fàcil delimitar i definir els drets i responsabilitats entorn aquesta activitat.

 • Les cooperatives gaudeixen d’un règim fiscal propi: són fiscalment protegides i gaudeixen de diversos avantatges i bonificacions, per exemple en l’Impost sobre Societats, l’ITP-AJD, entre altres.
 • Ajudes i subvencions: la Generalitat de Catalunya, i altres institucions públiques i privades, obre diverses convocatòries d’ajuts (incorporació de persones sòcies, capitalització de la cooperativa, finançament i altres iniciatives) per fomentar les empreses cooperatives.
 • Capitalització del 100% de l’atur: Tant els socis i sòcies fundadors com els que s’incorporen posteriorment a una cooperativa de treball poden sol·licitar l’import íntegre de la prestació per desocupació per aportar-lo com a capital social a través de l’anomenada capitalització de l’atur.
 • Gran capacitat d’autoregulació: Les persones sòcies gaudeixen d’un ampli marge de decisió sobre les condicions laborals, l’organització i el funcionament de la cooperativa. Tenen una relació societària amb la cooperativa i gaudeixen de llibertat per fixar horaris, retribucions, vacances, excedències, règim disciplinari, etc.
 • Elecció del règim de la Seguretat Social: les cooperatives poden triar a quin règim donen d’alta els socis, si al règim general o al règim especial de treballadors autònoms.
 • Suport en acompanyament i formacions per part dels Ateneus Cooperatius. En concret, per exemple, per a transformacions d’associacions a cooperatives.

Passos a seguir:

1. Convocar els socis en una assemblea general extraordinària per aprovar la transformació de l’associació a cooperativa. L’acord ha de contenir els següents aspectes:
 • Balanç de l’associació, tancat el dia anterior a l’acord i l’informe de l’auditor de comptes sobre el balanç, si s’escau.
 • Destitució de la Junta directiva i dels poders vigents.
 • Nomenament del Consell Rector de la cooperativa.
 • Definició de la participació dels socis: s’han d’assignar participacions socials als socis en funció de la seva aportació:
 • Balanç de l’associació, tancat el dia anterior a l’acord i l’informe de l’auditor de comptes sobre el balanç, si s’escau.
 • Destitució de la Junta directiva i dels poders vigents.
 • Nomenament del Consell Rector de la cooperativa.
 • Definició de la participació dels socis: s’han d’assignar participacions socials als socis en funció de la seva aportació:

 • Aportació econòmica en el moment de la transformació.Aportació no econòmica que es pot determinar per mitjà del balanç de transformació.
  • Cal un informe del consell rector que valori l’aportació o bé d’un expert independent.
  • Aprovació dels nous estatuts que regiran la cooperativa. S’haurà de demanar la certificació de denominació social per la cooperativa al Registre de Cooperatives.
  • En el cas de les societats de capital cal que l’acord expressi si hi ha algun soci o sòcia que vol exercir el seu dret de separació i no vol participar de la nova societat.
2. Elevar a públic l’escriptura de transformació davant del notari amb tota la documentació anterior.
3. Liquidar l’escriptura davant de l’oficina liquidadora de tributs.
4. Inscripció de l’escriptura al Registre de cooperatives, pagant la taxa corresponent. S’ha de fer en un termini de sis mesos des de l’acord notarial.
5. Un cop s’ha inscrit definitivament al Registre de cooperatives, es comunica a l’Agència Tributària i es sol·licita el nou NIF.
Extret d’aquí.

Si esteu pensant en crear una cooperativa podeu sol·licitar assessorament i acompanyament gratuït de l’itinerari de Creació de l’AteneuBNord.